zaterdag 10 november 2012

Vraag 3 Brabo: bord verlaten wanneer je aan zet bent.


3) Is het toegelaten om het bord te verlaten wanneer je aan zet bent? Ik weet dat de fidereglementen niet toelaten om de speelzaal te verlaten maar ik weet niets af van het bord niet te verlaten. Ik doe soms mijn trui af en ga die ergens aan een kapstok ophangen of wanneer er gratis drankjes zijn in de speelkamer dan ga ik soms voor een moeilijke beslissing snel langs de dranktafel in mijn eigen bedenktijd. Ben ik hiermee in overtreding en moet ik hiermee wachten tot de tegenstander aan zet is?

Wanneer we de Engelse tekst bekijken die voor de FIDE de officiële tekst is dan lezen we:

“ 12.2 Players are not allowed to leave the ‘playing venue’ without permission from the arbiter. The playing venue is defined as the playing area, rest rooms, refreshment area, area set aside for smoking and other places as designated by the arbiter.

 The player having the move is not allowed to leave the playing area without permission of the arbiter.”

Art.12 bestaat dus uit twee delen men heeft het over “spelers” en de “speler aan zet”.
In het Nederlands staat er:

Spelers hebben geen toelating het speelgebied te verlaten zonder toestemming van de arbiter.  Met speelgebied wordt hier bedoeld de speelruimte (oppervlakte, gebied)  rookruimte, toiletten, koffiekamer enz.. dus alle ruimten aangeduid door de arbiter.

De laatste regel spreekt over:  de “speler aan zet” is niet toegelaten de “speelruimte” te verlaten zonder toestemming van de arbiter. Hier wordt dus met ruimte de speeltafel met bord en stukken bedoeld. Er wordt niet bepaald dat de speler op zijn stoel moet zitten maar hij moet dus wel bij zijn bord zijn.

Het verlaten van zijn bord terwijl men aan zet is kan ook door de tegenstrever beschouwd worden als minachting voor zijn partij en aanzien worden als onsportief gedrag.  

 

 

Vraag 2 Brabo: praten aan bord


2) Is het toegelaten om met de tegenstander te praten als je niemand stoort? Bij ons is het bijvoorbeeld de gewoonte om een drankje aan te bieden. Sommigen menen dat de fidereglementen dit niet toelaten maar ik zou niet weten welk fidereglement zoiets stelt.

Praten in een tornooi stoort steeds. En niet elke speler is ervan gediend dat men vraagt of hij een consumptie wenst en zal dit als storend ervaren. Uiteraard staat er niet expliciet in de regels dat men geen kopje koffie of een biertje mag aanbieden.

Art.12.6 van het wedstrijdreglement bepaald o.a. “Het is verboden de tegenstander, op welke wijze dan ook af te leiden of te hinderen.”
(12.6  It is forbidden to distract or annoy the opponent in any manner whatsoever.)  
Buiten de wedstrijdregels zijn er ook de tornooireglementen die eveneens het gedrag van spelers behandelen.

vraag 1 Brabo : afspraken prjzengeld


1) Als 2 spelers al dan niet tegen elkaar spelend, beslissen voor aanvang van de laatste ronde hun prijzengeld te delen zonder er sprake is van invloed op de resultaten, mag dit of niet. Indien niet op welke basis mag dit niet. Bijvoorbeeld 2 vrienden hebben samen lief en leed gedeeld in het tornooi (zelfde hotelkamer, feestjes,...) en beslissen om elkaar financieel te helpen door achteraf ongeacht de uitslagen de prijzen te delen. Ik wil er tevens op wijzen dat de USCF reglementen afwijken van de fide, zie 20L waar specifiek vermeld staat dat geen afspraken mogen worden gemaakt om prijzen te delen ongeacht het resultaat

Ik vind het een wat vreemde vraag. Zoals ik het hier lees, spreken twee vrienden af om als ze geld winnen dit samen te delen. Ze zijn blijkbaar niet van plan om op enige wijze de uitslagen te beïnvloeden.
Uiteindelijk wat spelers achteraf met hun gewonnen geld doen is hun zaak daar heeft niemand toch iets in te bepalen?
Het zou gans iets anders zijn als ze bewust een partij verliezen of remise spelen om invloed uit te oefenen op het verdelen van het prijzengeld. In dat geval denk ik dat de ethische code van de FIDE in voege treed zeker omdat de organisatie aangeeft volgens de FIDE regels te spelen en dus het al of niet doorgeven van de partijen daar geen invloed op heeft.

2.2.10  Bovendien worden  disciplinaire maatregelen zoals bepaald in de “Code of Ethics” genomen in geval van gebeurtenissen die leiden tot het in een ongunstig daglicht stellen van het schaakspel, FIDE of haar federaties en op deze manier hun reputatie schade aanbrengt.

2.2.10
In addition, disciplinary action in accordance with this Code of Ethics will be taken in cases of occurrences which cause the game of chess, FIDE or its federations to appear in an unjustifiable unfavorable light and in this way damage its reputation.

dinsdag 6 november 2012

Onjuiste beginopstelling

Vraag: Als men tijdens de partij merkt dat de beginstelling niet juist was moet men dan verder spelen?

a) Wanneer tijdens een gewone partij  (dus geen Rapid of snelschaak) geconstateerd wordt dat de beginstelling onjuist was, wordt de partij ongeldig verklaard en dient men een nieuwe partij te spelen.
(art. 7.1a)

b) Ligt het bord niet juist (volgens art.2.1) dan moet de bereikte stelling overgebracht worden naar een ander bord en de partij verder gespeeld. (art.7.1b)

c) Wanneer men merkt dat er met de verkeerde kleur gespeeld wordt moet er worden doorgespeeld tenzij de arbiter anders beslist.

d) Als er gespeeld wordt volgens de regels voor Rapidschaak of voor Snelschaak en er geen voldoende arbiters zijn (1 voor max. 3 partijen Rapidschaak of 1 per partij Snelschaak)  dan is buiten de wedstrijdregels ook het volgende van kracht:
Wanneer door beide spelers drie zetten zijn voltooid kan er geen claim meer ingediend worden met betrekking tot een onjuiste beginopstelling, een verkeerd geplaatst bord of de instelling van de klok! Er moet dus verder gespeeld worden. (Aanhangsel.A4)

1 arbiter/partij voor snelschaak en 1 arbiter/3 partijen voor Rapidschaak is waarschijnlijk in ons land niet haalbaar dus hou er rekening mee dat het Aanhangsel A en B (Rapid en Snelschaak) steeds samen met het wedstrijdreglement van toepassing zal zijn.


donderdag 1 november 2012

Verduidelijking arbitersblog

Het was geenszins de bedoeling dat de arbitersblog een discutieplaats van wedstrijdregels zou worden. Vele spelers zijn niet zo vertrouwd met de wedstrijdregels en daar willen wij als arbiter een helpende hand toesteken.

Ik heb totaal geen bezwaar tegen discuties, maar deze kunnen op de duur over een totaal ander aspect van de wedstrijdregels gaan dan waar het artikel in oorsprong over ging. Dit kan spelers in de war brengen doordat ze op de duur door de bomen het bos niet meer zien.

Daarom worden de rechtstreekse reacties op een artikel uitgeschakeld. Er zal eerst gekeken worden of de reactie rechstreeks betrekking heeft op het artikel.

Met alle respect voor hen die graag discuteren.

donderdag 4 oktober 2012

03/08/2012 - Paul Koks: winstclaim bij onregematige zet.


Tijdens de match DD 5 - DSC 7 (mijn ploeg) 3½-4½ claimde een speler van DD winst bij het in schaakzetten van de koning door de DSC-er. Dit wordt onmiddellijk ontkracht door de wedstrijdleider, maar dat ontgaat de DSC-er in de emotie van de partij en hij geeft op.
Strikt genomen beëindigd opgeven de partij. Maar aan de andere kant is het gedrag van de DD-er storend gedrag, omdat er helemaal geen sprake kan zijn van winstclaim bij onreglementaire zet.
Kan ik als teamleider dan nog interrumperen, ondanks dat er opgegeven is?
Heb ik vorige week niet overwogen, omdat de stelling op dat moment positioneel ook verloren was door de DSC-er, in tegenstelling tot een vijftal zetten eerder.


Volgens de wedstrijdregels kan hier inderdaad geen winst geclaimd worden. Ik kan uit uw vraag niet opmaken of de speler van DD de winst opeiste voor of nadat de speler van DSC zijn klok indrukte. De wedstrijdregels bepalen in elk geval dat als een speler opgeeft het onmiddellijk de partij beëindigd (art 5.1b).

Wat betreft storend gedrag wegens winst claimen door de speler, mogelijk was hij niet op de hoogte dat deze claim in een gewone partij niet mogelijk is. Als dit éénmalig was (wat ik aanneem) is het moeilijk u te beroepen op art.12.6  (gedrag van de spelers) “Het is verboden de tegenstander, op welke wijze dan ook, af te leiden of te hinderen. Hieronder vallen ook onredelijke claims of onredelijke remisevoorstellen, of het maken van lawaai of het anderszins laten klinken van geluiden in het spelersgedeelte.”
Het behoord tot de verantwoordelijkheid van de aanwezige arbiter om hierin te oordelen. Als teamleider had u zeker die vraag kunnen stellen aan de arbiter, wij zijn er ook om spelers te helpen met vragen over de wedstrijdreglementen.

dinsdag 2 oktober 2012

Vraag van Tanguy over blitz en rapidpartijen op 30/09/2012:


 
Ik had een vraag over het reglement omtrent blitz en rapidpartijen.
Daar je vraag uit meerdere delen bestaat is het duidelijker als ik deze opdeel:
1. Als ik in Rapid een stuk aanraak maar daar niet mee kan spelen, dan kan ik deze toch terugzetten en een andere reglementaire zet spelen?
Als er voldoende arbiters aanwezig zijn bij rapidpartijen, dan zijn de wedstrijdregels van toepassing. Als er onvoldoende of geen arbiters aanwezig zijn dan zijn ook de wedstrijdregels van toepassing tenzij de “Regels voor Rapidschaak” het anders bepalen.
Artikel 4.5 van de wedstrijdregels bepaald dat als geen van de aangeraakte stukken kan worden verplaatst of geslagen, elke andere reglementaire zet is toegelaten.
2. In blitz ook tenzij ik schaak sta en dan moet ik toch mijn tegenstander erop verwijzen dat hij een onreglementaire zet speelt en ik dan de partij kan claimen.
Artikel B.3.c van de “Regels voor snel schaak” zegt dat een onregelmatige zet is voltooid zodra de klok van de tegenstander is op gang gebracht. De tegenstander mag daarna de winst claimen voor hij zelf een zet doet. Maar als hij de koning van de speler die de onregelmatige zet deed nooit kan mat zetten met welke reglementaire reeks van zetten ook,
mag de speler remise claimen voor hij zelf een zet doet. Eens de tegenstander zelf een zet heeft gedaan dan kan de onregelmatige zet NIET meer worden hersteld, tenzij zij dit onderling overeenkomen zonder ingrijpen van een arbiter.
Dus als er een koning schaak staat en er een andere zet gedaan wordt dan moet de arbiter onmiddellijk ingrijpen als deze aanwezig is, zoniet kan mits goedkeuring van beide spelers de situatie rechtgezet worden en verder gespeeld.

3. In blitz kan ik met weinig materiaal verder spelen tot de tijd verstreken is, maar hoe zit het nu met rapidpartijen?
Men kan altijd met weinig materiaal verder spelen. Als de tijd verstreken is dan is de partij ten einde. Weinig materiaal wil niet zeggen dat men geen mat kan geven. Het is aan de tegenstrever om eventueel remise te claimen en uit te leggen waarom. Hij moet dan ook een arbiter erbij roepen die beslist of de tegenstrever gelijk heeft.
4. Kan ik remise claimen en in welke geval? Het is me niet al te duidelijk. Bijvoorbeeld, tegenstander heeft twee paarden en koning of kan hij met 1 paard ook nog winst claimen?
 Winst kan men alleen claimen als de tegenstrever met een reglementair uitgevoerde zet is matgezet of kan matzetten. Er is een theoretische matstelling mogelijk met K en 2 paarden maar hoe je tot die matstelling kan komen mag je me steeds eens tonen J. K en 1 P is sowieso remise.
Er is ook een verschil tussen een remise voorstellen of een remise claimen. Als je vindt dat de stelling weinig uitzicht heeft kan je remise aanbieden. Driemaal dezelfde stelling zal moeilijk zijn in blitz of rapid gezien de zetten niet moeten genoteerd worden. Als de tegenstrever geen materiaal heeft om jou mat te zetten (bv. K en P) op een reglementaire wijze dan kan je remise claimen.  Als er een patstelling van de stukken op het bord staat zodat alleen de koning kan spelen en geen enkel stuk of pion doorgeraakt kan je ook remise claimen.
Tot slot nog enkele Regels voor Rapidschaak:
Rapidschaak is minstens 15 min en minder dan 60 min.
Zodra beide spelers drie zetten hebben voltooid kan geen claim meer ingediend worden voor onjuiste beginopstelling.
Als een koning en Dame verkeerd geplaatst zijn is rokade met deze koning niet toegestaan.
Een arbiter moet slechts een beslissing nemen als een of beide spelers dit hem vragen (art.4 uitvoeren van een zet).
De arbiter mag het vallen van een vlag niet melden. Als beide gevallen zijn mag hij dit wel melden.

 

vrijdag 28 september 2012

Vraag van Rudy " voorstellen remise" op 27/09/2012

Ik wil remise voorstellen aan mijn tegenstander, maar die zit niet aan het bord.
De standaard procedure is (dacht ik) : ik voer mijn zet uit, bied mondeling remise aan, duw de klok in, schrijf mijn zet op en noteer het symbool voor remise (=).
Maar wat als mijn tegenstander aan het rondwandelen is ?


Ik denk dat dit zeker een goede vraag is. Het reglement 9.1.b bepaald dat de speler die remise wilt aanbieden, dit moet doen nadat hij zijn zet op het bord heeft gedaan en voor hij zijn klok indrukt en dus de klok van zijn tegenstrever op gang brengt. Het teken (=) dient aangebracht op het notatiebiljet door beide spelers.
Nu dat aanbod blijft van kracht tot de tegenstrever het afwijst, mondeling ofwel door het aanraken van een stuk om er een zet mee te doen ofwel dat de partij op een andere manier is beeindigd.

Maar wat nu als de tegenstrever niet aanwezig is?
Wel artikel 9.1.b.1 bevat ook de regel dat een remise aanbod op elk ander moment van de partij wel geldig is op voorwaarde dat het niet in strijd is met 12.6 dus het mag niet gedaan zijn om de tegenstrever te hinderen. Je doet in dit geval gewoon jouw zet, druk de klok in en noteer het remise voorstel. Zie je jouw tegenstrever ga erheen zeg stilletjes dat je een zet gedaan hebt en dat je remise voorstelt. Deze zal op jouw notatiepapier het voorstel kunnen zien  het op zijn notatie aanbrengen en vervolgens zijn beslissing nemen.

woensdag 26 september 2012

Waarom een arbitersblog ?

Bij officiële wedstrijden is in veel gevallen een arbiter (wedstrijdleider) aanwezig. Maar wanneer ik in de club of op andere plaatsen partijen volg merk ik regelmatig wel iets op dat in strijd is met onze wedstrijdreglementen. En als ze het al merken weten ze soms niet wat ze in die bepaalde situatie moeten doen.
Onze voorzitter haalde tijdens een gesprek aan dat leden vroegen om eens schaaklessen in te  richten, dat bracht mij op het idee om daaraan een bespreking van de wedstrijdregels te koppelen. Arbiters zijn er om alles in goede banen te leiden en de spelers waar nodig te helpen, maar van de spelers wordt ook verwacht dat zij deze wedstrijdregels kennen als ze achter het bord plaatsnemen.
De voorstelling op de bestuursvergadering viel in goede aarde, maar er was ook het besef dat in onze toch drukke schaakperioden niet zo vlot een dag te vinden was waarop het kon gebeuren. Het was toen dat ik aan een arbitersblog op de website dacht.
Na een tijdje nadenken besloot ik het toch maar te proberen. Ik ben in "bestendig verlof " lees pensioen en zoals men weet hebben wij zeer weinig tijd :-) maar ik wil mijn best doen er iets positief van te maken.

Ook al kent men de wedstrijdregels dan kan het al eens gebeuren dat er bepaalde gebeurtenissen op het bord plaats vinden waarbij men zich vragen stelt maar op het ogenblik zelf geen antwoorden weet. Een aanwezige arbiter kan een bepaalde beslissing genomen hebben waar men niet direct mee akkoord is en dan graag de mening van iemand anders heeft. Ik wil daar proberen op te antwoorden maar bedenk wel dat de uitleg van een" arbiter die niet aanwezig was"  een theoretische uitleg is en daarom eventueel niet wil zeggen dat de arbiter ter plaatse verkeerd oordeelde. Er zijn geen slechte arbiters, alleen goede en minder goede arbiters. En ik ga er van uit dat elke arbiter probeert in eer en geweten en met de hem op dat ogenblik bekende wedstrijdregels een juiste beslissing te nemen!

Met deze blog willen we spelers met vragen over de wedstrijdregels helpen, bepaalde regels die niet duidelijk zijn, waar moet op gelet worden bij remise stellingen, wanneer kan men remise claimen bij 3x dezelfde stelling enz..

Vragen staat vrij en ook andere arbiters zijn welkom om hun mening te geven! We kunnen alleen maar van elkaar leren en begrijpen waarom sommige beslissingen genomen zijn.

Zoals Geurt Gijssen een Nederlandse IA ooit eens zei: "wedstrijdleiders zijn er voor de spelers en niet omgekeerd"